Συμμετοχή

Μέλη

Το GRNOG απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή και την λειτουργία των υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών του ελληνικού Internet.

Τα μέλη του GRNOG συμμετέχουν στις συζητήσεις και δραστηριότητες τις ομάδας, ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία, αναδεικνύουν θέματα και υποδεικνύουν λύσεις και γενικότερα, αλληλεπιδρόντας μεταξύ τους, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη:

  • έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κλειστές λίστες αλληλογραφίας (λήψη, αποστολή, ανάγνωση αρχείου)
  • έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε «κλειστές» τεχνικές συναντήσεις
  • έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις (π.χ. δικαίωμα εκλέγειν/εκλέγεσθαι)
  • έχουν πρόσβαση στο μη δημόσιο υλικό της ομάδας (πχ, περιοχή μελών)
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

To GRNOG αποτελεί μια ανοιχτή, εν γένει, κοινότητα, με μοναδικό κριτήριο συμμετοχής την τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση στην θεματολογία της ομάδας. Το παραπάνω εξασφαλίζει την απαραίτητη συνοχή για τις συζητήσεις, τις συναντήσεις και γενικότερα για την διατήρηση του ενδιαφέροντος και την συμμετοχή στην ομάδα.

 

Διαδικασία εγγραφής

Συνήθως η εγγραφή ενός νέου μέλους γίνεται έπειτα από πρόσκληση ενός ή περισσότερων υφιστάμενων μελών. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κοινότητα του GRNOG αλλά δεν γνωρίζετε κάποιο μέλος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το board(at)grnog.gr, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας και τον τρόπο που σχετίζεστε με την δραστηριότητα και θεματολογία της ομάδας.

 

Κοινό

Αν και η κινητήριος δύναμη του GRNOG είναι τα μέλη του, η δραστηριότητα της ομάδας αφορά και ενδιαφέρει ένα ευρύτερο κοινό. Το GRNOG ενθαρρύνει την συμμετοχή μη-μελών στις δραστηριότητες της ομάδας μέσω των social media,· των ανοιχτών λιστών ταχυδρομείου,· τις ανοιχτές ημερίδες και συνέδρια· και του υλικου που είναι διαθέσιμου μεσω του ιστότοπού του.

Στις ανοιχτές δραστηριότητες του GRNOG μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε.